Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al Armatei “Steaua” 2013 și modificarea din 2018

REGULAMENT din 26 noiembrie 2013 de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al Armatei “Steaua”

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013

Notă 
*) Aprobat prin ORDINUL nr. M.115 din 26 noiembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 750 din 4 decembrie 2013.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. – (1) Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” este persoană juridică de drept public, înființată ca instituție publică reprezentativă în domeniul activității sportive de performanță, în subordinea Ministerului Apărării Naționale.

(2) Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii, reglementările interne ale Ministerului Apărării Naționale și ale prezentului regulament de organizare și funcționare, denumit în continuare regulament.

Art. 2. – Atributele de identificare ale Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” sunt:

a) marca înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
b) numărul de identificare B/A1/00044/2001 din Registrul sportiv și Certificatul de identitate sportivă nr. 0000046 din Registrul special nr. 46;
c) indicativul de unitate militară;
d) culorile roșu-albastru și alb;
e) imnul;
f) emblema;
g) codul fiscal.

Art. 3. – (1) Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” are sediul administrativ în municipiul București (Cazarma 2989), bulevardul Ghencea nr. 35, sectorul 6, și are în folosință următoarele imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale:

a) Complexul Sportiv “Steaua-Ghencea” (Cazarma 1950);
b) Complexul Sportiv “Steaua-Plevnei” (Cazarma 867);
c) Baza Sportivă “Steaua-Săftica” (Cazarma 2992);
d) Baza sportivă de pregătire și recuperare “Forban” (Cazarma 1717);
e) Sala de sport “Mihai Viteazul” (Cazarma 3518);
f) Bazinul de înot de polo (Cazarma 3498);
g) Baza Nautică “Steaua-Mangalia” (Cazarma 3542).

h) Centrul de sporturi montane «Bucegi» – Cazarma 2899. 
(la 18-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.9 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )

(2) Posesia, folosința și dispoziția bunurilor imobile prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale reglementărilor interne ale Ministerului Apărării Naționale.

(3) Schimbarea destinației sau desființarea unor complexe și baze sportive prevăzute la alin. (1) se poate face potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului și construirea prealabilă a unor complexe și baze sportive similare celor propuse pentru schimbarea destinației sau desființare.

(4) Patrimoniul mobiliar și imobiliar se poate completa corespunzător nevoilor Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, în condițiile legii.

Art. 4. – Schimbarea denumirii Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” se face în condițiile legii, numai de către Ministerul Apărării Naționale.

Art. 5. – (1) Obiectul de activitate al Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” îl constituie organizarea și administrarea activității sportive prin selecția, pregătirea și participarea sportivilor de performanță la competițiile sportive interne și internaționale.

(2) Misiunea de bază a Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” o constituie reprezentarea Ministerului Apărării Naționale și a României, prin performanțe sportive, în competițiile sportive interne și internaționale, în mod special la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene, precum și promovarea imaginii instituției militare în societatea civilă prin participarea la activități sportive, precum și în cadrul evenimentelor speciale de relații publice.

Art. 6. – (1) Atribuțiile Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” sunt următoarele:

a) asigură selecția, pregătirea și participarea sportivilor la cel mai înalt nivel pentru realizarea unor performanțe de mare valoare, în scopul reprezentării cu demnitate a sportului românesc pe plan intern și internațional și în mod special la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene;
b) contribuie cu sportivi, antrenori și tehnicieni militari la competițiile internaționale organizate sub egida Consiliului Internațional al Sportului Militar – C.I.S.M.;
c) promovează spiritul de fair-play, combaterea și prevenirea violenței și dopajului în sport;
d) desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul sportului de performanță;
e) editează reviste și buletine informative sportive, conform normelor în vigoare;
f) folosește patrimoniul sportiv din domeniul public al statului administrat de către Ministerul Apărării Naționale;
g) organizează competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale și internaționale;
h) colaborează cu celelalte structuri sportive pentru susținerea sportului de performanță, negociază și încheie acte juridice în conformitate cu legislația în vigoare;
i) stabilește participarea sportivilor clubului la activități sportive în baza planurilor de pregătire anuale;
j) desfășoară activități de transport rutier, respectiv efectuarea de transport cu mijloace proprii pentru persoane și/sau bunuri materiale, pe plan intern și/sau internațional în interes propriu și/sau pentru ale instituții și structuri sportive;

k) în calitate de armurier de drept, desfășoară activități ce necesită deținerea și folosirea armelor și munițiilor specifice disciplinelor tir sportiv și pentatlon modern, precum și operațiunile de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare si depozitare a acestora, în condițiile legii. Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” poate să organizeze cursuri de inițiere și pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții specifice disciplinelor tir sportiv și pentatlon modern în condițiile legii;

l) desfășoară activități în cadrul blocului alimentar, unitate dotată cu spații amenajate pentru recepția și depozitarea materiilor prime de origine animală și vegetală, prepararea de meniuri și servirea mesei;
m) desfășoară activități de cazare și hrănire în complexele și bazele sportive proprii;
n) organizează și desfășoară pregătirea militară a personalului încadrat în funcții, potrivit statului de organizare;
o) prestează servicii de sănătate, de medicină sportivă prin structura specializată a clubului, în condițiile legii;
p) încheie contracte de activitate sportivă pentru pregătire sportivă și participare la competiții cu sportivi, antrenori, tehnicieni și specialiști din domeniul sportiv, din țară și străinătate, pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță sportivă, în condițiile legii;
(la 18-01-2018, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.9 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )
q) desfășoară activități economice în vederea realizării de venituri proprii din vânzarea de echipament sportiv și de materiale promoționale, din efectuarea de prestări de servicii, precum și din închirierea de baze și complexe sportive;
r) asigură, la cererea antrenorilor și sportivilor profesioniști care au încheiate contracte de pregătire sportivă cu Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA”, participarea și plata contribuției la un sistem de pensii, public și/sau privat, în condițiile legii.

s) asigură selecția, pregătirea și participarea sportivilor cu dizabilități și în special a sportivilor militari răniți în teatre de operații, care au dobândit alte afecțiuni fizice sau care au devenit invalizi pe timpul ori din cauza participării la acțiuni militare în scopul reprezentării sportului românesc pe plan intern la concursuri și campionate naționale paralimpice și internațional la campionate europene, mondiale și la Jocurile Olimpice paralimpice, precum și la competițiile internaționale paralimpice organizate sub egida Consiliului Internațional al Sportului Militar – C.I.S.M.

—–Lit. s) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. M.134 din 19 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014.

(2) În sensul prezentului regulament, prin activitate sportivă se înțelege complexul de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitate sportivă sunt acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite în continuare acțiuni sportive.

(3) În sensul prezentului regulament, prin prestări de servicii medicale se înțelege realizarea de servicii de medicină sportivă în cabinetele proprii ale Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, în condițiile legii.

(4) În sensul prezentului regulament, prin activități economice se înțelege orice activitate de producție, comerț sau prestări de servicii desfășurată în legătură directă cu scopul și obiectul de activitate al Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, pentru obținerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani și care sunt destinate vânzării ori schimbului pe piețe organizate sau unor beneficiari determinați ori determinabili, în scopul obținerii de venituri proprii.

Art. 7. – Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” promovează, cu prioritate, disciplinele, ramurile și probele sportive cuprinse în programul Jocurilor Olimpice.

CAPITOLUL II Structura organizatorică și de funcționare a Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”

Art. 8. – (1) Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” are în structură secții pe ramură de sport.

(2) Secțiile pe ramură de sport sunt subunități prin care se realizează selecția, pregătirea și participarea în competiții.

(3) În cadrul Clubului Sportiv al Armatei «STEAUA» funcționează următoarele secții pe ramură de sport, ca discipline sportive individuale și pe echipe, astfel:

a) individuale – alpinism și escaladă, atletism, arte marțiale, bob și sanie, box, canotaj, ciclism, dans sportiv, ecvestră, gimnastică, gimnastică ritmică, haltere, judo, caiac-canoe, karate, kempo, lupte, motociclism, natație și pentatlon modern, powerlifting, radioamatorism, sambo, schi și biatlon, scrimă, șah, taekwondo World Taekwondo Federation (WTF), tenis, tenis de masă, tir cu arcul, tir sportiv, triatlon și yachting;

(la 18-01-2018, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.9 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )

b) pe echipe – baschet, fotbal, handbal, hochei pe gheață, polo, rugby și volei.

c) secția pe ramură de sport, sportul pentru persoane cu dizabilități – care se poate afilia la organizații naționale/internaționale paralimpice.

—–Lit. c) a alin. (3) al art. 8 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. M.134 din 19 decembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014

—-Alin. (3) al art. 8 din anexa a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. M. 125 din 24 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014.

Art. 9. – (1) Numărul de secții pe ramură de sport poate fi completat sau redus, prin ordin al ministrului apărării naționale, în funcție de interesele Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” și ale Ministerului Apărării Naționale.

(2) Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” asigură mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performanță, acordarea sprijinului științific și medical necesar, precum și încadrarea lor în sistemul de educație și integrare socială și reconversie profesională.

(3) În sensul prezentului regulament, prin sportivi de performanță se înțelege persoanele care practică sistematic și organizat sportul, participă în competiții în scopul de a obține victoria asupra adversarului, pentru autodepășire și obținerea recordului sportiv și sunt legitimate la un club sportiv.

(4) Sportivii de performanță legitimați la Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” provin din:

a) personal militar și personal civil contractual, încadrat în funcții prevăzute în statul de organizare;
b) sportivi români sau străini din afara clubului care nu au un contract individual de muncă.

(5) Pregătirea sportivă în forme organizate se asigură de către persoane atestate în domeniul sportului prin diplome de licență, diplome de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute în condițiile legii, potrivit prevederilor Statutului antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.

(6) Antrenorul este persoana atestată într-o anumită ramură de sport pe baza diplomei de licență, a diplomei de absolvire sau certificatului de absolvire, după caz, recunoscute în condițiile legii, potrivit prevederilor Statutul antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.

(7) Antrenorii constituie categoria atestată de cadre tehnice de specialitate care își asumă responsabilitatea profesională asupra activității desfășurate în cadrul structurii sportive în care realizează selecția, inițierea, pregătirea sau perfecționarea măiestriei sportive în diferite ramuri de sport, potrivit prevederilor Statutul antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.

(8) Pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță sportivă Clubul Sportiv al Armatei «STEAUA» poate încheia contracte de activitate sportivă pentru pregătire sportivă și participare la competiții atât cu sportivii legitimați ai clubului, cât și cu antrenorii, tehnicienii și specialiștii din domeniul sportiv pe perioada unuia sau mai multor sezoane competiționale.

(la 18-01-2018, Alineatul (8) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. M.9 din 12 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2018 )

Art. 10. – Statul de organizare al Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” se elaborează conform principiilor și normelor de definire a funcțiilor și se avizează, aprobă și modifică în conformitate cu normele specifice, aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.

CAPITOLUL III Conducerea Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”

Art. 11. – (1) Conducerea Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” se realizează de către comandant, care exercită actul de comandă asupra întregului personal al clubului.

(2) Comandantul este și președintele Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” și răspunde, potrivit legii, de buna organizare și funcționare a activității clubului.

(3) Numirea și eliberarea din funcție a comandantului (președintelui) Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” se fac în condițiile legii, potrivit competențelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.

(4) În exercitarea comenzii, comandantul (președintele) Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” este sprijinit de Consiliul de conducere pe linie sportivă al Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, ca organ cu rol consultativ.

(5) Consiliul de conducere pe linie sportivă al Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” funcționează în baza procedurii interne aprobate de comandantul (președintele) Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, este format din 13-17 membri, dezbate probleme legate de activitatea sportivă și se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie. Din consiliul de conducere pot face parte reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, sportivi și antrenori de renume ai Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, precum și personal militar și civil cu diferite funcții în Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA”.

(6) Comandantul (președintele) Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului.

Art. 12. – (1) Comandantul (președintele) Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” are, în principal, următoarele atribuții:

a) organizează și conduce activitatea sportivă de performanță a Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, de reprezentare cu demnitate a sportului românesc și militar în competițiile interne și internaționale și răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;
b) aprobă Regulamentul de ordine interioară al Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” și asigură respectarea acestuia de către personalul încadrat și/sau legitimat al clubului;
c) reprezintă, personal sau prin delegare, Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” în relațiile cu organismele sportive interne și internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organe jurisdicționale, organizații sau operatori economici, precum și cu persoanele fizice și juridice române și străine;
d) elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu și scurt ale Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, în concordanță cu Strategia generală de dezvoltare a activității sportive din România;
e) semnează contracte pe linie sportivă și alte acte juridice de angajare a Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”;
f) coordonează, controlează și îndrumă activitatea desfășurată, în cadrul secțiilor pe ramură de sport din cadrul Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, a tehnicienilor, antrenorilor și sportivilor la antrenamente și competiții în vederea realizării scopului și obiectului de activitate ale Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”;
g) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”;
h) analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite și rezultatele realizate de sportivii legitimați la Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA”;
i) menține o legătură permanentă cu factorii de conducere din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cu reprezentanții unor firme de stat sau particulare din țară și străinătate în scopul promovării intereselor Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” pe plan intern și internațional;
j) propune structurilor cu responsabilități în domeniul educației fizice și sportului din Ministerul Apărării Naționale organizarea de selecții în instituțiile militare de învățământ în vederea depistării unor elemente tinere cu perspective în sportul de performanță;
k) conduce activitatea de personal din Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” și asigură promovarea în rândul cadrelor de conducere a tehnicienilor și antrenorilor de înaltă valoare cu nivel ridicat de pregătire și competență, potrivit reglementărilor în vigoare;
l) aprobă calendarul competițional intern și internațional al Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” și urmărește derularea acestuia;
m) urmărește pregătirea și participarea sportivilor la competițiile prevăzute în calendarul competițional intern și internațional al Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, precum și organizarea competițiilor proprii și acțiunilor de selecție;
n) participă la principalele competiții interne și internaționale ale Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”;
o) asigură constituirea și actualizarea permanentă a fondului documentar și a bazei de date a Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”;
p) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea și prevenirea violenței și a dopajului în sport;
q) controlează modul în care este organizată și asigurată hrănirea și echiparea sportivilor;
r) urmărește întreținerea și exploatarea rațională a tuturor construcțiilor și instalațiilor din bazele sportive proprii;
s) se ocupă permanent de perfecționarea bazei materiale a Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”;
t) asigură respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind numirea, angajarea sau promovarea personalului în funcții, acordarea drepturilor materiale sau bănești;
u) urmărește și analizează modul în care se realizează principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) Comandantul (președintele) Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, în calitate de ordonator de credite, îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin, conform dispozițiilor legale în vigoare, și răspunde potrivit legislației în vigoare.

CAPITOLUL IV Patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”

Art. 13. – (1) Patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” este alcătuit din totalitatea elementelor de activ și pasiv.

(2) Baza materială a Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” cuprinde totalitatea terenurilor și spațiilor, precum și amenajările, instalațiile și construcțiile care sunt destinate organizării și desfășurării activității sportive de mare performanță.

(3) Bazele sportive prevăzute la art. 3 alin. (1) se omologhează și se înscriu în Registrul bazelor sportive, potrivit legii.

Art. 14. – În exercitarea drepturilor, Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” folosește bunurile aflate în patrimoniu, în vederea realizării scopului și obiectului de activitate.

Art. 15. – Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” folosește baza materială pentru activitatea sportivă aflată în administrarea Ministerului Apărării Naționale și în proprietatea publică a statului.

Art. 16. – Patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V Finanțarea activității Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”

Art. 17. – (1) Veniturile indiferent de sursă și cheltuielile de orice natură ale Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Execuția bugetului anual de venituri și cheltuieli se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru subvențiile primite de la bugetul de stat, acordate de Ministerul Apărării Naționale, precum și pentru veniturile proprii ale Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”.

(3) Bugetul anual cuprinde, la partea de venituri, următoarele:

a) venituri proprii;
b) subvenții acordate instituțiilor publice;
c) alte surse.

(4) Bugetul anual de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” este aprobat de ministrul apărării naționale.

(5) Sursele de finanțare ale Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” provin, în condițiile legii, din:

a) subvenții de la bugetul de stat acordate de către Ministerul Apărării Naționale;
b) venituri obținute din activități economice realizate în legătură directă cu scopul și obiectul de activitate al acestuia, inclusiv comercializarea de materiale de promovare;
c) venituri obținute din penalități aplicate sportivilor, antrenorilor și colectivelor tehnice, potrivit regulamentelor de ordine interioară proprii;
d) venituri obținute din cazarea altor persoane, din afara Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, în bazele sportive aflate în folosința Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”;
e) venituri obținute din cota de regie aplicată asupra meselor servite de persoane din afara Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” în bazele clubului;
f) venituri obținute din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive;
g) venituri obținute din cotizații, taxe ale membrilor susținători;
h) venituri obținute din donații sau sponsorizări;
i) venituri obținute din reclamă și publicitate;
j) venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”;
k) venituri obținute din organizarea de spectacole sau manifestări sportive;
l) venituri obținute din vânzarea de bilete de intrare la competițiile sportive organizate;
m) venituri obținute din închirieri de bunuri, în condițiile legii;
n) venituri obținute din abonamente la cursurile de inițiere în anumite ramuri de sport;
o) venituri obținute ca urmare a participării la competiții și demonstrații sportive, interne sau internaționale;
p) venituri obținute din prestări de servicii de medicină sportivă, în condițiile legii;
q) venituri obținute din acordarea dreptului de folosință a mărcii și a altor drepturi de proprietate intelectuală ale clubului diferitelor persoane fizice sau juridice;
r) alte venituri obținute în condițiile legii.

Art. 18. – Veniturile realizate de către Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” se încasează, administrează și se contabilizează potrivit normelor stabilite pentru instituțiile publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. – Pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță și desfășurarea de activități sportive specifice, cuprinse în calendarul competițional internațional, Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” asigură fondurile necesare participării la aceste activități de pregătire și competiții, printr-un cont deschis în valută liber-convertibilă.

Art. 20. – Pentru realizarea de programe și acțiuni privind activitatea sportivă, Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” poate încheia contracte civile cu instituții publice, operatori economici cu capital de stat sau privat și fundații; veniturile rezultate din aceste programe sau acțiuni se împart proporțional cu aportul fiecărei părți, conform clauzelor contractuale.

Art. 21. – (1) Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” poate sprijini material, financiar, științific și medical activitatea de pregătire și participare la competiții a sportivilor de performanță, aparținând altor cluburi sau asociații, în condițiile legii, pe baza unor convenții sau protocoale, în vederea transferării lor definitive pe linie sportivă.

(2) În sensul prezentului regulament, prin sprijin financiar se înțelege asigurarea drepturilor prevăzute de legislația în domeniu, pentru participarea la acțiunile sportive organizate de Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” și în numele Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 22. – Ministerul Apărării Naționale exercită, prin structurile subordonate, supravegherea și controlul asupra Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”, potrivit competențelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 23. – (1) Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” deține exclusivitatea:

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică și în mișcare a sportivilor săi în echipamentul de concurs și de reprezentare, când participă la competiții în numele Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”;

b) dreptului de folosință asupra siglei/emblemei proprii;

c) drepturilor de reclamă, publicitate și de televiziune la competițiile pe care le organizează sau la care participă, după caz;

d) palmaresului înregistrat de către sportivii și echipele clubului în competițiile la care au participat.

(2) Drepturile menționate la alin. (1) pot fi cesionate de Clubul Sportiv al Armatei “STEAUA” în condițiile legii.

Art. 24. – Personalul Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament, ale contractelor sportive și ale atribuțiilor din fișele posturilor pe care le ocupă.

Sursa Portal Legislativ


Modificare în ianuarie 2014

ORDIN nr. M. 125 din 24 noiembrie 2014pentru modificarea art. 8 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei “Steaua”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.115/2013

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014

Pentru aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001,având în vedere prevederile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi Avizul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 8.235 din 20 august 2014,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Articolul I

La articolul 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei “Steaua”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.115/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 decembrie 2013, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) În cadrul Clubului Sportiv al Armatei «STEAUA» funcţionează următoarele secţii pe ramură de sport, ca discipline sportive individuale şi pe echipe, astfel:

a) individuale – atletism, arte marţiale, box, canotaj, ciclism, ecvestră, gimnastică, gimnastică ritmică, haltere, judo, kaiac-canoe, karate, kempo, lupte, motociclism, nataţie şi pentatlon modern, radioamatorism, sambo, scrimă, şah, taekwondo World Taekwondo Federation (WTF), tenis, tenis de masă, tir cu arcul, tir sportiv, triatlon şi yachting;

b) pe echipe – baschet, fotbal, handbal, hochei pe gheaţă, polo, rugby şi volei.”

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa 
Bucureşti,  24 noiembrie 2014
N r. M.125.

Sursa Portal Legislativ


Modificare în ianuarie 2018

Ordinul MApN nr. M9/2018 – modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.115/2013

ORDIN pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.115/2013

Pentru aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001, şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, având în vedere Avizul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 15.377 din 12.12.2017, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,

Ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. — Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.115/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) Centrul de sporturi montane «Bucegi» — Cazarma 2899.”

2. La articolul 6 alineatul (1), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„p) încheie contracte de activitate sportivă pentru pregătire sportivă şi participare la competiţii cu sportivi, antrenori, tehnicieni şi specialişti din domeniul sportiv, din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea obiectivelor de performanţă sportivă, în condiţiile legii;”.

3. La articolul 8 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) individuale — alpinism şi escaladă, atletism, arte marţiale, bob şi sanie, box, canotaj, ciclism, dans sportiv, ecvestră, gimnastică, gimnastică ritmică, haltere, judo, caiac-canoe, karate, kempo, lupte, motociclism, nataţie şi pentatlon modern, powerlifting, radioamatorism, sambo, schi şi biatlon, scrimă, şah, taekwondo World Taekwondo Federation (WTF), tenis, tenis de masă, tir cu arcul, tir sportiv, triatlon şi yachting;”.

4. La articolul 9, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Pentru îndeplinirea obiectivelor de performanţă sportivă Clubul Sportiv al Armatei «STEAUA» poate încheia contracte de activitate sportivă pentru pregătire sportivă şi participare la competiţii atât cu sportivii legitimaţi ai clubului, cât şi cu antrenorii, tehnicienii şi specialiştii din domeniul sportiv pe perioada unuia sau mai multor sezoane competiţionale.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naţionale,
Mihai-Viorel Fifor
Bucureşti, 12 ianuarie 2018.

Sursa APortal Legislativ


Publicăm acest  ROF al CSA, întocmit de MApN, pentru a se vedea direct de la sursă cadrul legal de funcționare al clubului armatei. Cu ajutorul ROF-ului poate vor fi înțelese mai bine articole publicate de fcsteaua.ro (sau în presă) referitoare la transparență și activitățile CSA în spațiul public. Poate acum se va decela mai ușor între  între legal și abuz, între competențe legale și trafic de influență politică sau abuz de putere sub paravanul secretului militar.

Notă. A nu se confunda Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al CSA, elaborat de MApN,  cu Regulamentul de Ordine Interioară (ROI), elaborat de CSA.

 • ROI-ul nu poate cuprinde articole care încalcă ROF-ul.
 • ROF-ul nu poate cuprinde articole care încalcă legislația României în vigoare.

X Ray

 

 • Cred ca acum si cei cu probleme de intelegere isi pot da seama de ce ESTE IMPOSIBIL ca echipa infiintata in anul 2017 de CSA sa poata fi considerata continuatoarea echipei SIMBOL AL FOTBALULUI ROMANESC infiintata in 1947…

 • Da, articolul e greșit.
  Mențiunea fotbal amator a fost ștearsă de Dușa prin ordinul 125M din 24 noiembrie 2014.
  E chiar un articol mișto în hotnews din ziua în care ÎCCJ a întors cu 180 de grade deciziile TMB și CAB în privința mărcii… Mișto pentru republica Securistan. Îl știam de mult, dar nu am mai vrut să scriu.

  Deci, cu câteva ore înainte ca ÎCCJ să ne anuleze marca, s-a publicat în monitorul oficial ordinul lui Dușa. Un reporter vigilent de la hotnews absolut întâmplător s-a uitat în monitorul oficial în acea zi și din lungul pomelnic de texte și cu un spirt de observație inuman, a observat că s-a schimbat regulamentul CSA-ului și că în noua formă de regulament nu mai apare mențiunea amator în dreptul fotbalului așa cum era în varianta din 2013. Apoi seara la 22 s-a făcut un upload la articolul din hotnews prin care s-a anunța ce hotărâse ÎCCJ.
  Sigur că în realitate nu suntem cretini și ne dăm seama că acel articol fusese trimis de cineva și că hotnews l-a publicat la ordin. Sigur că e absolut spectaculos că ÎCCJ pronunță soluția în 3 decembrie după 4 amânări, iar ordinul dat de Dușa se publică tot pe 3 decembrie, deși fusese semnat pe 24 noiembrie. Pare că cineva a ținut să transmită un semnal.

  5
  4
 • https://sport.hotnews.ro/stiri-fotbal-18736428-mapn-schimba-regulamentul-csa-steaua-are-ramura-fotbal-fara-precizarea-amator-dispute-pentru-emblema-intre-armata-echipa-lui-becali.htm

  De citit și ultima parte în care Argăseală arată cum ne-a clonat CSA-ul marca cu binecuvântarea OSIM-ului în decembrie 2013.

  • @ siegfried

   Cum poți să spui că articolul este greșit? Ți-a stat ceasul??

   Este Regulamentul actual (până la modificarea din 2018) și Modificarea din 2018.
   Modificarea făcută de Dușa în 2014 a fost numai la Art. 8. și este cuprinsă în Regulamentul de pe fcsteaua la Modificări (1). Dușa a introdus “fotbal“. Singura observație este că pe ultima sută au șters cuvântul amator. Deci e vorba de un singur cuvânt pus în paranteză. ATÂT! Asta înseamnă că articolul este greșit???
   https://i.imgur.com/obIjfdB.png

   Reține și tu, Dușa în 2014 a introdus și fotbalul, pentru că el nu mai exista până atunci în ROF!! A fost scos după 1998. Ordinul M. 125 din 24 noiembrie 2014 nu a fost dat ca să șteargă amator din ROF, ci să reintroducă fotbal în ROF la CSA!!!

   PS. Așa suna ORDINUL nr. M. 125 din 24 noiembrie 2014 pentru modificarea Art. 8 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CSA, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.115/2013.
   Link cu ordinul lui Dușa din 2014 de pe portal legislativ:
   http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/163478

   Repet, acea modificare se regăsește în Regulamentul postat pe site!
   https://i.imgur.com/obIjfdB.png

   4
   1
   • Te simți bine?
    Te apuci acum să ștergi concluzia din articol pe care o scrisesei cu roșu cu referire la articolul 8 alin. 3 lit. b) și primul comentariul pe care-l postasei sub articol și pentru care primisei 2 like-uri, doar ca să pară că ai tu dreptate?
    Pe bune, păi bă nu or putea vedea userii editările pe care le faci tu acum post factum, dar admin-ul poate, cei doi care ți-au dat like au și ei memorie. Ce naibă, bă, nu suntem la grădiniță!

    1
    2
    • Special ți-am dat print din articol, să vezi că era scris cu roșu fotbal (amator) la Modificări (1) !!!
     https://i.imgur.com/obIjfdB.png

     Apoi am corectat în articol și acum amator este scris tăiat!
     https://i.imgur.com/G9oRKFF.png

     Cască ochii mai bine!

     PS: Regulamentul nu l-am scris eu, Einstein! În pdf-ul de unde a fost copiat scrie “fotbal (amator)“. Nu l-am inventat eu!!
     https://sportb.ro/documente/Regulament%20CSA%20Steaua.pdf

     1
     3
     • Nu se poate bă, băiatule, așa ceva. Ai șters conlcuzia din articol pe care o scrisesei cu roșu, ți-a șters primul mesaj de la acest articol și acum vii cu gura mare că tu ai avut dreptate tot timpul. Incredibil!

      6
      2
     • @ siegfried

      Măi, frâna a logicii, articolul este copy/paste de la un Regulament, nu o interpretare a mea și nici nu l-am scris eu!!!
      Ce pana mea de concluzii visezi???

      La sfârșit, am făcut o scurtă precizare de ce s-a publicat aici.
      Apoi, ca un PS, am pus o propozitie de 5 cuvinte cu observația că la Art.8 este scris fotbal amator.
      Daca în regulamentul de unde l-am luat copy/paste scria fotbal (amator), ce plm mea voiai să apară?
      Unul care abia aștepta să mă muște de fund pe aici și să strige în gura mare că un regulament cu peste 2000 de cuvinte e greșit din cauza unui cuvânt pus în paranteză???

      După ce m-am documentat din alte surse, am șters amator, corectând, pentru că eu nu vreau să dezinformez, dar tu acum mă freci la cap și că de ce am șters/corectat! Ești dus, măi băiatule!

      1
      4
     • Măi frână de motor a logicii, îți explic pentru ultima oară:
      În 2013 a apărut ordinul M115/2013 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, în care se specifica la art.8 alin.3 lit b) că CSA are fotbal (amator).
      Acest regulament a fost modificat de 3 ori:
      Prin M125/ 24.11.2014 publicat în monitorul oficial pe 3.12.2014, în aceeași zi în care s-a dat hotărârea privind marca. Prin acest ordin, printre altele, s-a scos prevederea de amator la capitolul fotbal
      Prin M134/2014 care n-are legătură cu fotbalul.
      Prin M9/2018 care n-are legătură directă cu fotbalul.
      Pdf-ul luat de tine de pe sportb creat (în fapt copiat) de Alboiu pe 3.09.2017 reprezintă regulamentul inițial din 2013 fără modificările subsecvente, ca atare e prost, încurcă, nu e bun.

      Acum că te-am lămurit poți să te apuci în buna ta tradiție să-ți editezi comentariu de la 20:47 în care scriai cu emfază, bolduit că:
      Reține și tu, Dușa în 2014 a introdus și fotbalul, pentru că el nu mai exista până atunci în ROF!! A fost scos după 1998. Ordinul M. 125 din 24 noiembrie 2014 nu a fost dat ca să șteargă amator din ROF, ci să reintroducă fotbal în ROF la CSA!!!
      Vezi să nu uiți să editezi și mesajul lui Vasglo care a făcut imprudența să te citeze sub ghilimele când spuneai că Dușa în 2014 a introdus și fotbalul, pentru că el nu exista până atunci în ROF!!!

      4
      1
     • Umblă sănătos!

      1
      1
   • Reține că n-ai dreptate:

    Actul normativ al lui Dusa modifica Regulamentul de organizare a CSA Steaua care fusese aprobat printr-un alt ordin emis de acelasi ministru, M. 115 din 26 noiembrie 2013. Regulmentul vechi, la articolul 8, litera b, prevedea ca “in cadrul Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA” functioneaza urmatoarele sectii pe ramura de sport, ca discipline sportive (…) pe echipe – baschet, fotbal (amator), handbal, hochei pe gheata, polo, rugby si volei”.

    2
    1
    • Citește, măi, modificarile în timp la Art.8 față de REGULAMENT din 26 noiembrie 2013, și oprește-te!
     https://i.imgur.com/Vo767s0.png

     1
     2
 • Bai dar de ce va certati, ati baut apa dupa aia de la CSA de se dau in judecata unii pe altii ? Serios acum…

  Ce dreq conteaza, aia isi modifica singuri regulamentele dupa cum le convine sau dupa cum bate vantul, eu asa inteleg.

  3
  1
 • “Atenție, Dușa în 2014 a introdus și fotbalul, pentru că el nu exista până atunci în ROF!!!”

  Numai si avand in vedere aceasta REALITATE, nu se mai poate vorbi despre vreo continuitate europeana si mondiala (la noi, cu Pitiponci la conducere, se poate orice!…) a fotbalului “statal”, practicat in unitati militare, de genul CSA Steaua!…

  De asta tot repet, “Talpan, pion al “baietilor”, nu stie ce-l asteapta”!.-:)

  P.S.

  Apropo, Dusa, ex-ministrul apararii de care se face vorbire, nu era “dinamovist” din frageda pruncie?!..-:)

  4
  2
 • Notă

  Pentru a nu mai exista polemici inutile, am inserat în Regulament modificările cu link-urile care le-au generat.
  De ex. https://i.imgur.com/LVxjMWe.png

  La sfârșitul Regulamentului sunt și puse cele două ordine prin care s-a modficat ROF-ul, în 2014 și 2018.

  2
  1
 • Chefereu nu joaca mare lucru și câștigă… Doamne de aveam un antrenor bun acum ne uitam de sus tare la desculții ăștia din liga 1

 • Notă 2

  Până în 2013 a fost în vigoare un ROF din 2001, care nu avea fotbal. Logic de ce. La fotbal a renunțat complet în 1998 pentru că și baza a dat-o MApN în folosință la AFC. Mai mult, fotbalul nu figura nicăieri nici pe site-ul oficial.

  La data intrării în vigoare a Ordinului nr. M.115 din 26 noiembrie 2013, s-a abrogat Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.171/2001*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei “STEAUA”.
  _________
  *) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.171/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.”
  Deci, cel din 2001 nu este public!

  http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-m-115-din-26-noiembrie-2013-pentru-aprobarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-al-clubului-sportiv-al-armatei-steaua-emitent-153264.html

  De fapt, cine a urmărit disputele pe la TV, insuși Talpan a spus că CSA reintrodus fotbalul în ROF. Deci nu exista! Scopul era pentru a-și face CSA echipă de amatori să poată îndeplini criteriile de obținere a fondurilor pentru modernizarea stadionului!

  Să-și facă o echipă de Liga a 4-a nu conta dacă în ROF scria fotbal sau fotbal (amator). Problema era că nu exista nimic scris despre fotbal și Dușa l-a introdus! De aceea au schimbat ROF-ul din 2001. Erau mulți bani în joc și un stadion de renovat moka.

  Acum în ROF scrie fotbal, nu fotbal (profesionist), nici fotbal (amator), pentru că în conformitate cu legile în vigoare CSA nu poate face echipă de fotbal profesionist care să activeze în Liga 1 profesionistă. Așa că orice altă discuție este inutilă.

  Nu pentru cuvântul amator s-a postat întreg Regulamentul, ci pentru informații importante: surse de venituri, competențe comandat etc.

 • Acum că am trecut peste nervii sensibili ai redacției să revenim totuși la articolul din hotnews (postat de mine mai sus), că poate nu v-ați dat seama cât de spectaculos e și câte informații are în el.
  Cronologia zilei de 3.12.2014 e următoarea:
  Prânz – se publică ordinul de ministru M125 care fusese scris pe 24 noiembrie prin care se modifică regulamentul de funcționare a CSA, astfel încât dispare mențiunea de amator la capitolul fotbal.
  19.23 – apare articolul pe hotnews unde ni se spune că :
  Noul ordin al ministrului Mircea Dusa, care lasa CSA Steaua cu o sectie de fotbal fara precizarea regimului amator ar putea deschide posibilitatea clublui Armatei de a-si face echipa profesionista de fotbal.
  22:00 – După 4 amânări consecutive, ÎCCJ decide să răstoarne cazul marca, să caseze decizia CAB și să dispună anularea mărcii înregistrată în ianuarie 2004 de FC Steaua. Marcă respectivă era o replică similară, dar nu identică cu cea folosită de CSA în perioada 1974-1991.
  Și acum să ne uităm ce scria în articolul inițial înainte de update:
  Modificarea de regulament apare in contextul unor divergente intre CSA Steaua al MApN si FC Steaua Bucuresti, entitate sportiva privata, controlata de omul de afaceri Gigi Becali, aflat in prezent la inchisoare.
  In septembrie 2014, Clubul Sportiv al Armatei Steaua a primit certificatul de inregistrare al marcii Steaua Bucuresti, numele si sigla echipei de fotbal revenind in proprietatea Armatei, fapt certificat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
  Dupa aproape 9 luni de la solicitare, Clubul Sportiv al Armatei a primit oficial certificatul de inregistrare al marcii Steaua Bucuresti, inclusiv emblema de pe echipamentul clubului de fotbal, inclusiv cele 2 stele care reprezinta cele peste 20 de titluri castigate, au relatat Stirile Pro TV, conform Mediafax.

  După care prezintă și poziția lui FC Steaua.

  De partea cealalta, presedintele Consiliului de Administratie al FC Steaua, Valeriu Argaseala, a sustinut, in septembrie 2014, ca actiunea Oficiului OSIM-ului privind certificatul de inregistrare al marcii Steaua Bucuresti trebuie anulata cat mai repede printr-o hotarare judecatoreasca.

  “Eu gasesc total ilogic si lipsit de sens acest eveniment. Este o greseala. Trebuie sa fie anulata aceasta actiune a OSIM-ului cat mai repede, printr-o hotarare judecatoreasca. Nu trebuie sa ne ingrijoram, pentru ca lucrurile se vor rezolva”, a spus Argaseala la Digi Sport, citat de Mediafax.

  Valeriu Argaseala a mentionat ca din punctul sau de vedere nu este niciun pericol privind utilizarea marcii Steaua de catre echipa privata pe care o conduce.

  “In 2004 am facut cerere de inregistrare a marcii, pe data de 28 ianuarie, iar aceasta a fost aprobata. A expirat apoi in ianuarie 2014 si am facut cerere de prelungire. In 28 februarie 2014, in buletinul OSIM-ului s-a publicat prelungirea marcii in proprietatea Fotbal Club Steaua pana pe 29.01.2024“, a spus Argaseala.

  “De aici incepe o alta poveste. In decembrie 2013 am aflat ca cei de la CSA au depus o cerere pentru inregistrarea unei marci. Acea marca era similara cu marca noastra. In iulie 2014 s-a publicat si in buletinul oficial ca cei de la CSA pot utiliza aceasta marca. Nu este niciun pericol. A fost o actiune in justitie pierduta de CSA si in fond si in apel“, a mai sustinut el.
  După cum știți procesul pierdut de CSA în fond și în apel a fost întors la recurs de minunata ÎCCJ. Dar nu e fabulos cum OSIM-ul pe 28 februarie prelungea înregistrarea mărcii pentru FC Steaua în conformitatea cu legea 84/1998 art 30 alin 1 și 2(Înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani. La cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege),
  doar ca peste jumătate de an OSIM să înregistreze o marcă identică în dreptul CSA? pentru că aici Argăseală greșea. CSA nu a înregistrat o marcă “similară” ci o clonă după metoda copy/paste cu tot cu greșeli de grafică așa cum arată activenews într-un articol din 1 octombrie 2015. OSIM a făcut asta sfidând aceeași lege 84/1998 care la art 6 alin.1 lit a spune că În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
  Această marcă clonă de tip copy/paste e acum folosită de secția de fotbal a CSA-ului… pentru că România. Marca notorie din anii 80, mult invocată de Talpan prin instanțe, stă liniștită prin sertare neutilizată.

  • @siegfried

   Dragul meu, marca Steaua inseamna inscrisul, cuvintele “Steaua” si “Steaua Bucuresti”. Asta a zis instanta ca trebuie protejat! Ca aceste cuvinte le pui in nu stiu ce poza, figurina, desen, conteaza foarte putin!…Marca e “Steaua” si “Steaua Bucuresti”, nu desenul si culorile in care se inscriu! ….

   • @vasglo

    Not again. Nu confunda elementul verbal cu marca în ansamblu ei.
    Îți răspund mâine mai pe larg că mi-e somn acum.

    • @siegfried

     Pai, nu cumva “elementul verbal” defineste marca “Steaua”?!..Oricum, noapte buna si somn usor….pe bune, fara “mistouri”..!

     • Nu. Răspunsul pe scurt e articolul 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale.
      Numele comercial va fi protejat in toate tarile Uniunii, fara obligatia de depunere sau de inregistrare, indiferent de faptul daca el face sau nu parte dintr-o marca de fabrica sau de comert.
      Răspunsul pe larg ar trebui să-l scriu într-un articol pentru că trebuie să pun multe link-uri și în secția de comentarii nu se poate fără aprobarea moderatorului.

 • @xray

  Numai cine nu vrea nu intelege ca revenirea fotbalului la UM 02301 este o “greseala politica”, ce are la baza o confuzie sau rea credinta, ori poate prostie,respectiv faptul ca UE sau UEFA ne-ar da niste bani pentru stadioane, metrou etc…TOTAL GRESIT. Banii pentru stadioane vin de la tine, de la mine , de la noi. UE sau UEFA nu dau niciun euro pentru Steaua, Dinamo, Rapid….In scurt timp, OZN-ul oltenilor va da faliment, numai Tudor Gheorghe il mai poate salva cu cantarile lui. La fel se va intampla cu “Velodromul lui Stefan Cel Mare”, “Academia lu’Rapid” si “Ghencea lu’ Talpan”! Asta daca nu ne trezim si nu ne intrebam, din cand in cand, CE NE-AM FACE FARA FCSB=Steaua si al ei Cioban..?!..-:)

  5
  2
 • Idealistii viseaza in van, autistii raman intre peretii lor….

  Numai cine este limitat in gandire sau orbit de niste sentimente negative fata de un personaj sau o institutie poate spera la ceva bun venit din sfera politica sau alimentat din banul public.
  Exemple avem destule, Pandurii, ASA Tg Mures, etc.

 • Tare si la obiect articolul Mariei Andries din Gazeta de azi!

  http://blogsport.gsp.ro/andries/2018/03/14/vino-mama-sa-ma-vezi-cum-injur-in-haine-verzi/

 • PENTRU ASTA am intrat astazi 15 martie ora 14:52. Sa caut un comentariu in care se va lauda articolul angajatei gsp, cu mintea la banutii din pipera. ATAT! Si am gasit. 🙂 Frumos, daca seful zice cititi-o pe maria andries ca nu vorbeste minciuni, e clar trebuie citita. Doar asa a zis patronu. Pentru cei care stati in provincie (marea majoritate) cautati sa vedeti prin ce procese se alearga domna asta, sau prin ce cercuri se invarte domna Andries. Nu cititi doar stiri, de pe la fakenews sau tv, sau televisiuni de sport care nu sunt de sport. 🙂 Succes

  • @1na1nte

   După logică și argumente ești noul Pristanda de internet, injectat cu ură și paranoia de șeful tău Tipătescu Talpan !
   Ce dacă că fost comentat de unii steliști off topic? În fond, cine pana mea ești tu, măi cenzor cu creier de meduză dresată? Nu mai are voie omul să citească și să comenteze altceva decât vă dictează șeful vostru Talpan, acest stăpân al absurdului, Švejk-ul Armatei Române??

   Ești un provocator penibil. Ne doare-n pix de procesele Mariei Andrieș și de ale șeful tău Talpan! Marș pe steaua ta liberă, tristule!

Comments are closed.