home

Arhiva articolelor FCS - Miracol rosu-albastru

Steaua ºi bucuria confuz-polemicã

Aceastã cronicã se poate citi ºi de cele câteva persoane fãrã minte(care sunt proºti sau fac pe proºtii de dragul polemicii), doar asistate de pãrinþi, autorii involuntari ai acestor specimene curioase. A fi tânãr nu Îseamnã a fi imatur; dupã cum a fi vechi nu-i musai sã fii Îvechit: cu câtã tandreþe Îi spune tânãrul macaronar celui mai Î vâ

0 0

Steaua si atâtea moduri de a o iubi

Iubirea, filosofic vorbind, nu are grade de comparaþie, sau altfel spus cunoaºte doar absolutul. A o Îcãrca aiurea cu raþionalitate Îseamnã sã o cobori Îspre simulacru ºi frigiditate. ªi totuºi ce fascinantã diversitate; câþi oameni, atâtea iubiri ! În ciuda faptului cã orice teoretizare a ei este excesivã voi Îcerca o particularizare Î cazul iubirii

5 0

Steaua ºi datul Πbare

Jucãria preferatã a lui Gigi Becali dã semne de obosealã cronicã, devenind simbolul improvizaþiilor ºi experimentelor. Varianta Hagi a funcþionat mulþumitor doar pânã Steaua s-a calificat Î grupele C.L. Au fost deajuns câþiva paºi mai ezitanþi, ca un þânþar malign sã-l Îþepe pe Rege, Î contul trecutului. S-a lansat infamia „uriaº ju

0 0

Steaua ºi falimentul "porþilor deschise"

Atât de greu o apasă un trecut fabulos, atât de mare e presiunea performanţei la care părea abonată, atât de absurdă e dictatura celui care "bagă bani" şi suficient de agasantă (deşi oarecum legitimă) intervenţia suporterilor la Steaua, Îcât Î tensiunea evenimentelor nu s-a găsit un singur om să trimită pe banca de rezerv&

0 0

Steaua ºi Psihologul

Prin 1984(an consacrat de teribilul roman Orwellian), când Î ciuda unei "reforme structurale" la echipa militară, Steaua ocupase locul 2 după Dinamo, unul dintre generali l-a apostrofat pe Ienei: "Ce naiba se Îtâmplă cu echipa ? V-am asigurat toate condiţiile şi voi vă clasaţi tot după ăia? Nu cumva aveţi nevoie de un psiholog?". "Sigur că

0 0

Steaua ºi tinicheaua lui Becali

Rãzboinicul luminii, Ciobanul din Ghencea, Ursul, Elefantul, Berbecali, Beeecali, Barbugiul mistic, Io, Piticul Pipernicit, Gigi-Inimã de Leu, Nebunul simpatic, Nebunul glumeþ, Latifundiarul din Pipera, Rãzboinicul puilor de gãinã, Gigi Fâs, Gigi Þânþarul, Popa din brânzã de burduf, Ciobandante, Arhanghelul intravilanelor, Creierul de maimuþã Î corp de miliarda

0 0

Steaua versus "Batem Steaua"

Liga cu care se mândrea piºicherul de Miticã a depãºit cota dramatismului coºbucian(„Trei, Doamner, ºi toþi trei !”), ajungând la cinci. Tocmai cei care râdeau inferior(de unde superior ?) de acel punct amãrãºtean al Stelei de anul trecut din grupele Champions League. Au pãrãsit Îtr-o solidaritate a neputinþei competiþia a doua a Europei.

0 0

Steaua lui Sabin Ilie

A avut talent cu carul, fiind un produs de marcã din Valea Roºie olteanã. ªi-a Îtemeiat o familie ce pãrea a respira o fericire accesibilã doar unui buget de star. Un sezon a avut un stadion la picioare, atunci când Steaua a câºtigat al cincilea titlu din fabuloasa serie consecutivã de 6 post-decembristã, egalând recordul interbelic al Chinezului. Mitul fratelui Chin

3 0

Steaua ºi diverse pasiuni

„Marius, ce ai cu mine, nici nu am fluierat Îceputul meciului ºi tu, pe tunelul jucãtorilor, deja m-ai Îjurat ?” Îi reproºase un arbitru„Fiarei”. „Bre, n-am nimic cu mata, dar mi-a fost teamã, cã furat de joc, sã nu uit”. Aºa mi-i dat ºi mie sã pãþesc cu unul care se afiºeazã cu un cavalerism de carton ºi „miaun

0 0

Steaua ºi recunoaºterile tardive

Nu ºtii ce sã mai crezi când te laudã duºmanul(cum ar avea dee gând pura dee, Î deesuetul ei deemers ca sã mã laudee, chiar dee n-ar fi cazul. Cum o credee cã un scriitor s-ar putea Împiedica dee o anonimã plinã dee ifose ?). Surprinzãtor, Gazeta Sporturilor din 16.09.2008 a titrat pe prima paginã: "MULÞUMIM STEAUA !", explicând astfel puseul de sinc

0 0

Steaua ºi povara partizanatului

E greu ºi, vai, pierdere de timp, sã fii Îdemnat sã te confrunþi cu anonimi, personagii stranii, pe care polemica Rahovei Îi expediazã pitoresc Î tagma lui „Ba pe mã-tii”. A fi fanul unei echipe Îseamnã a apãra cauza ei, a fi exaltatul, care renunþând voluntar la confortul mic burghez de a urmãri, doct ºi neutru, la televizor jocul favoriþilor,

0 0

Steaua ºi amintirea unui rapt

Ca orice stelist revoltat de "lucrãtura" din sezonul trecut, când "patrulaterul frustraþilor" a pus de un RAPT(Rapid, Arpazii, Poliþia, Timiºoara), suflându-i titlul Stelei printr-o regie grotescã, aproape la vedere, care n-a trezit bãnuiala FRF sau suspiciunea DNA, mã gândeam cã o Justiþie Imanentã(pe care o asociem cu Dumnezeu, deºi cred cã Prealuminatul ar

0 0

Steaua ºi patriarhul

În cartea „Un veac de fotbal românesc”, un op de 459 de pagini de Ioan Chirilã ºi Mihai Ionescu, rãmâne ºocantã maniera expeditivã cu care s-a inserat isprava Stelei de a fi fost Î acel secol vedeta Europei Î perioada 1985-1989 ºi chiar regina ei Î incredibilul ºi neaºteptatul an 1986. Doar trei pagini sub un titlu fetiºizant, ca sã nu spun de-a d

0 0

Steaua ºi România roº-albastrã

"România roº-albastrã", superb titlul din "Observatorul militar". ºi mai ales adevãrat, deoarece din cele 8 medalii câºtigate la ultima Olimpiadã, Steaua se regãseºte Î 5(la bronzuri Î cooperare cu alte colege de barcã ºi bârnã). La un calcul sumar peste 60% din bilanþul de la Beijing se datoreazã acestui club de mare tradiþie. Statul premiazã, se

Wallpaper 0 0

Steaua olimpicã

De fapt Olimpiadele sunt niºte campionate mondiale ale tuturor sporturilor, þinute o datã la patru ani. E vremea Î care omenirea κi aratã muºchii(dar cu ce consum de nervi ºi creier), iar câºtigãtorilor li se permite ascensiunea Î Olimpul zeilor. Eroii acestor festine fastuoase se desprind de condiþia omul obiºnuit, fie ºi pentru fulgurantul timp al urcã

0 0

Steaua ºi doza ei de inefabil

Se pare cã e grea condiþia de stelist: tot timpul eºti cu sufletul la gurã pentru cã mereu echipa ta trebuie sã fie Îvingãtoare, Î mãsura Î care celelate teamuri pregãtesc câte un tur sau retur meciul de orgoliu cu Steaua, iar oraºul gazdã din afara Bucureºtilor, e sub stare de asediu, ºi, cu rare excepþii, existã ºi o galerie localã drapat

0 0

Steaua ºi obsedatul Lucescu

Încãrcat fiind de energie negativã, Î urma unui schimb de replici, ce confirmã cã inventatorul teatrului absurd nu putea fi decât român, cã tot am pomenit mai sus de un rinocer (tu zici cã un anume lucru e negru, ei te contreazã zicând cã are destul alb, revii, cum e la modã sã se spunã, punctual, ei divagheazã ºi mai abitir: c-ai fi bãtrân, deci Îv

0 0

Steaua ºi addenda la Pãunescu

Eu n-am zis cã Adrian Pãunescu nu e poet, cã multe din versurile sale nu sunt memorabile, cã puse pe muzicã folk n-au constituit o razã de speranþã pentru niºte generaþii condamnate la Îregimentare(Îtr-o epocã Î care tãcerea, demnã sau laºã, nimeni n-are cum sã-i stabileascã semnul, se revendicã astãzi a fi fost dizidenþã, iar de ce

1 0

Steaua ºi oportunistul Pãunescu

Încã o datã trebuie sã dau dreptate „diagnosticianului” Eugen Barbu(necruþãtor observator Î epocã; de aceea are ºi o posteritate contestatã de toþi piþifelnicii), care se Îtreba Î privinþa poetului Adrian Pãunescu, cu un soi de disperare perpetuã: „Cine ne scapã de aceastã balegã ?” Într-o cronicã sinistrã, „

0 0

Steaua, acasã

Globalizarea asta atât de promiþãtoare doctrinar, dar teribil de aiuritã practic(s-a ajuns pânã acolo Îcât a-þi manifesta mândria de a fi român sã fie considerat un anacronism, Î vreme ce un "God save the Queen", cu mâna dreaptã dusã reflex la inimã, sã te copleºeascã de admiraþie tâmpã faþã de alte civilizaþii) a ridicat rangul de mercen

0 0

Steaua de azi pe mâine

Sãptãmâna ºi scandalul! O marcã europeanã coborâtã Î derizoriul unei afaceri de familie. Încã magnetism pentru jucãtorii care vor sã ajungã mari sub un blazon, dor de fugã la cei cu vechime, sub atâtea experimentãri care-i uzeazã. Marii steliºti trec prin malaxoarele umilinþei becaliene, rezistã o vreme din dragoste absolutã de Steaua ºi a

3 0
Nicolae Dica - bucuria golului

Steaua lui Dicã

O spun din prima, ca nu cumva, furat de sofisme, sã uit: vreme de aproape jumãtate de deceniu Nicolae Dicã a fost un fotbalist esenþial pentru Steaua. Nu genial ca Dobrin, nu briliant ca Mutu, dar un reuºit melanj dintre geniu ºi strãlucire, specific caratelor de aur din Trivalea cea bunã roditoare de vedete. În plus, doar pentru poza de familie: fãrã viciile din afa

2 0

Steaua ºi vinovãþiile istorice

Fiecãrui mare jucãtor i se leagã câte o tinichea de coadã, dupã perceptul "nobody's perfect". ªi, culmea, microbiºtii, Îdeobºte captatori de energii negative, selecteazã Îtâmplãri care aruncã umbre pe aureola starului. Gheorghe Constantin, ce jucãtor emblematic! A prins echipa C.C.A. de aur, fãcând parte din pentagonala de atac a anilor '50; a fost mes

0 0

Steaua ºi prãpastia cehã

Încã mai deruleazã pe ecranele cinematecii dezastrelelor secvenþele din teribilul meci Middlesborough-Steaua, unde acel 3-0 per total de la un moment dat(când Meme, involuntar, i-a deblocat de la iureºul irezistibil: "Ce faceþi, bãi, aþi Înebunit") a fost Îtors la un neverosimil 3-4, ce i-au prins Î ultimele minute ale dublei manºe pe steliºti 10 pe o linie Î faÃ

0 0

Steaua ºi sfidarea piþurcanã

Nu sunt pocherist, cu atât mai puþin jucãtor de bridge, dar Îmi imaginez cariera fotbalisticã a lui Piþurcã din Orodel ca intrarea unul valet aºteptat Î structura unei chinte. Deseori, roiale. Degeaba se strãduiesc inevitabilii duºmani sã-l prezinte cacialmist, zadarnic se fac trimiteri lingvistice la piþifelnic sau þurcã. Pânã ºi porecla de Satana a

0 0

Steaua ºi pasãrea Ibis

Pasãrea Ibis te duce cu gândul la Nil ºi Piramide. La durabilitate ºi veºnicie. Înainte de a-ºi trãi ultimele clipe terestre, o sorã medicalã l-a Îtrebat, grijulie, pe Nichita dacã mai doreºte ceva. Rãspunsul a cutremurat reanimarea, cu sinceritatea-I abisalã: "Viaþa ta !" Deºi a lãsat Î urmã o operã temeinicã, "bãtrânul" Nichita voia s

0 0

Steaua mai mult a Europei

Te Îcearcã un sentiment al zãdãrniciei, când tu te strãdui sã demonstrezi marile virtuþi ale limbii române(incredibil, dar ºi mahalaua Rahova are giuvaierurile ei de exprimare) ºi o minoritate de zãpãciþi(care trebuie protejatã, cã doar ºi ei sunt minoritate, conform unei retorici de doi bani) te Îdeamnã Îspre linearitate. Le mulþumesc clarvÃ

0 0

Steaua versus minciuna Î absolut

Când vezi atâþia presupuºi steliºti cã fac pe proºtii(sau or fi, mai ºtii ?!) Îþi vine sã devii suporterul numãrul 9 al Sportului Studenþesc, echipã care a lansat Î fotbalul mare un preºedinte de federaþie, un arhitect cu ifose, Mac Popescu, ºi niºte vorbe involuntar autoironice „gaºca nebunã” ºi „micul Ajax”. Ideea

0 0

Steaua ºi mulþumirile grofilor

"E suficient doar un an sã fii campion, decât o sutã de ani sã stai Î umbrã", pare a fi motivul de mândrie al unui câºtigãtor de event, preºedintele CFR Cluj Napoca, Julius Mureszan(Îl culegem Î transcripþie koloºvarã, pentru a fi mândru de el Arpad Paszkany). ªi cum fostul doctor de deþinuþi deþine ºi titlul ºi Cupa(ce bine s-a brodit, contr

0 0

Steaua ºi mãreþia dezastrului

La 22 ani de la Sevilla, locul 2, dupã ce la timona Stelei au fost 2 dintre foºtii sãi uriaºi jucãtori, Hagi ºi Lãcãtuº(secundul Pedrazzini nu se pune). Un titlu pierdut ? Aºa se pare, dupã superba cursã de urmãrire, ce a provocat o incredibilã conspiraþie a pigmeilor (de la anonimii clujeni la adversarul de temut Dinamo, de la rivalul de carton Rapid l

0 0

Steaua ºi oltenii

Stranie ºi cam fãrã obiect rivalitatea exacerbatã dintre Steaua ºi Universitatea Craiova, pornind de la premiza falsã a urii provinciei faþã de capitalã. În ce sã se batã Steaua cu juveþii(care se cred din clasa lui...Juve) ? În palmares intern ? Neam. Ne-am dus prea departe cu trofeele majore ale primei Ligi(un ecart de vreo 20 de titluri). În ambiþie ?

0 0

Steaua ºi miracolul

Sã nu ne amãgim, miracolele se Îtâmplã rar. Stelei i s-a Îtâmplat o singurã datã. La 7 ani De la titlul din anul 1978, dupã clasãri Ître locurile 2 ºi 6, din nou echipa din Ghencea va fi pe primul loc ºi, parcã atinsã de o aripã a geniului, va cuceri la 7.5.1986 coroana Europei. Apoi, firesc, ea a trebuit sã se mulþumeascã cu frânturi de miracol,

0 0

Steaua, Gruia ºi Pandurii

Prima ligã aduce a haiducie. Gruia(haiducul de pe acele meleaguri) a profitat de campania grea a Stelei Î CL(nereuºitã, dar cu câteva reprize, care mai rar vor fi jucate de celelalte echipe româneºti) ºi ºi-a pus la adãpost destule puncte, pe iuþealã de mânã, Î cârdãºie cu poterele(arbitrii). În retur, plãieºii nemþeni n-au mai stat caprã la c

0 0

Steaua ºi Ardealul

Nimeni nu se dã Î vânt, când tinereþea le-a fost fascinatã de Beatles, Pink Floyd sau Phoenix, dupã muzica militarã, dar eu, unul, dupã marºul triumfal al Stelei la Reghin, unde a cochetat cu Gloria(la scarã balcanicã, desigur) am fredonat aproape instinctual refrenul mobilizator(sunã ca dracu’, dar asta e) al ultimilor bãrbaþi rãzboinici români, c

0 0

Steaua criticii iraþionale

Ar fi prea simplist sã credem cã Steaua e supusã unor critici vehemente, iraþionale chiar, numai din cauzã cã Î pomul cu roade se aruncã mereu cu pietre. E de fapt revolta mediocritãþii Împotriva unei echipe care a intrat Î istoria fotbalisticã a Europei pe covorul roºu al performanþei. Asta nu i se poate ierta. Dupã ce Steaua egalase recordul intebelic al

0 0

Steaua si vorbitorul

Când un jucãtor de fotbal gafeazã, spectatorul Îl sancþioneazã dulce ironic: „ãsta e puºcãrie ?!” Dar, vai, Îtreg fotbalul românesc pare a respira o atmosferã de puºcãrie. Exemple cu duiumul. Cu ºantajul paºapoartelor odinioarã ºi cu ameninþarea cu gãrzile financiare, echipa Ministerului de Interne n-are de ce se MIRA: a favorizat des

0 0

Steaua ºi 13 pagini Ître aiurealã ºi luciditate

„Gazeta sporturilor” ediþie specialã ! Pag.1 „Sergent major fãcut de Steaua”. Hai liberare ! Pag.2 În editorial, se considerã cã arbitrul „a avut acoperire regulamentarã sã opreascã partida, dar cã nu trebuia s-o facã”. Deci acest grad inferior a respectat legea (nimeni nu-i mai presus de ea), dar dacã avea gândire de general t

0 0
America de Sud

Steaua sud-americanã

Steaua 2008, dupã transferurile din iarnã, pare a se Îtoarce la vechea sa doctrinã despre fotbal. Cã i s-a zis "circul din Ghencea" sau "viteziºtii", progresia jocului Îspre poartã, pigmentatã cu o fentã magicã marca Rãducanu-Samantha sau o invenþie imprevizibilã a lui Hagi, a consacrat jocul continental al Stelei, pãstrând Î matricea lui esenþialã

0 0

Steaua ºi ultima mea cronicã

„Limba românã e patria mea !” exclama Nichita Stãnescu. Iar cuvintele despre Steaua reprezintã unul dintre cele mai superbe „dialecte” ale ei. Tot Nichita spunea: „Dacã ai vãzut Pieta lui Michelangelo Î basilica San Pietro, deabia atunci te poþi considera un om cult”. Eu am vãzut-o. Chiar de mai multe ori ºi am pretenþia cã am pro

0 0

Steaua ºi imposibilitatea comparaþiei

Steaua e aidoma Dunãrii care strabate de-a lungul ei Europa, Ître Pãdurea Neagrã ºi o miraculoasã Deltã. Ar mai fi ºi braþul Borcea(alias Dinamo) ºi o construcþie artificialã, pericol ecologic, canalul BÎstroe(Î traducere, Rapid), dar doar unul e fluviul. Cã vulturul de pe efigia Stelei i-a atins pe steliºti cu o aripã a geniului ºi cu alta a norocu

0 0

Steaua polemicilor fãrã rost

Suspectat de un stelism excesiv, cronicile mele sunt depunctate Îtr-o competiþie cu Îsãilãrile ,,imparþialilor" (Î sport e aproape imposibil sã fii neutru, filosofia de abordare a jocului obligându-te sã fii de partea uneia dintre tabere). Când Îþi faci publice gândurile (la cerere, din dorinþa de a epata, etcaetera) nu râvneºti sã fii contestat, deºi de mu

0 0

Steaua ºi destinul ei blau grana

Când la 28.12.1957, pe stadionul Comunale din Bologna, arbitrul italian Ionini a fluierat finalul partidei de baraj Borussia Dortmund-CCA 3-1(1-1), trupa lui Ilie Savu a avut certitudinea cã Europa de dincolo de Cortina de Fier nu-i dorea pe estici la balul ei. Faptul cã italianul fusese al 12-lea jucãtor neamþ s-a dovedit peste câteva decenii, când justiþia italianã a dat Î

0 0

Steaua ºi o pauzã de amuzament

Dupã un tur tensionat, când visele suporterilor egaleazã, ideatic, salariile babane ale trupei lui Becali, o pauzã de amuzament i-ar smulge din scenariile prãpãstioase ºi suferinþele exagerate(Î mileniu III am fost campioni ºi vicecampioni, dar ne lamentãm de parcã am fi la un pas de retrogradare). "Îl vrem pe Mircea Lucescu Î Groapã". Nici cel mai Îverºuna

0 0

STEAUA ªI O EXPLICAÞIE INUTILă

Scriu despre trecutul Stelei deoarece asta mi s-a cerut de organizatorii site-ului, oarecum consolându-ne cã amintirile ar putea fi pansamente la rãnile prezentului. Departe de a fi un paseist, care deabia aºteaptã ca azi sã se refugieze Î ieri, sufãr cumplit din cauza circumstanþelor Î care un club de talie europeanã a fost Îgrãmãdit Î stãnoaga unui primitiv

2 0

Steaua lui Ilie Savu

Cartea "Ilie Savu, Îceput de Iliadã" apãrutã Î 2006 Îcerca, Î ciuda unui tiraj redus, sã-i evoce locul sãu formidabil ocupat Î istoria Stelei de la Îceputuri pânã hãt departe Î timp. Aproape nu gãseºti o explicaþie rezonabilã de ce unii au ieºit mai Î faþã decât el: astfel, mai toate statisticile menþioneazã ca antrenor principal la C.C.A.

4 1

Steaua ºi goleadorii ei

" Ha, ha,ha, hahalerelor, cum sã nu pot impune Î formaþie pe cine vreau eu ? Ho,ho, ho, hotãrãsc orice, zdrenþelor, sunt banii mei. Hi, hi, hi, himere cã Steaua se va clasa Îaintea Arsenalului sau Sevillei ? De ce ? Aºa vreau Io". Palat ºi urºi, Athos ºi elefanþi, liste negre ºi oi ºchioape. Dispreþul adversarilor ("tu nu vorbeºti, ci behãi") º

5 0
Puiu Iordanescu

Steaua si Puiu' ei

Ca orice echipã mare a Europei, Steaua a fost mereu prea grãbitã ca sã-ºi promoveze, dupã cicluri de pregãtire, proprii juniori. De aici ºi permanentele reproºuri ale celor pe care succesele ei i-au Îmbolnãvit de inimã rea: "aþi fost ºi sunteþi niºte mercenari, iar recrutarea militarã obligatorie de altãdatã v-a fost ca o manã cereascã".

5 0
Mihai Stoichita

Steaua lui Mihai Stoichiþã

Nãscut la 10 Mai, pe Mihai Stoichiþã avea sã-l aºtepte o cale regalã Î fotbal. Cel puþin Î raport cu cariera de jucãtor, navetist Ître Valea Jiului ºi Parcul cu Platani. ªcolit Îtr-ale fotbalului la Dinamo, unde n-a jucat un singur minut Î prima echipã, a optat pentru Petroºanii studiilor superioare. În ciuda unei abilitãþi peste medie ca mijlocaº

4 0

Steaua ºi detractorii ei dinamoviºti

Printre ºtiri de o diversitate nãucitoare, de la cine elogia marinari aruncaþi prea sus pe valurile destinului pânã la elodia a la longue a unui diarist delirant ce transformã emisiunea televizatã Îtr-o ºedinþã de scarã la bloc, s-a strecurat pãrerea uriaºului insipid, cãsãtorit cu Astrid, prin Europa mai degrabã ghid, decât fotbalist „solid

0 0
Titi Dumitriu

Steaua lui Þiþi Dumitriu

Al treilea din fraþii Dumitriu a cunoscut finalmente cea mai mare notorietate fotbalisticã. ªi asta Î condiþiile Î care Nichi Dumitriu II fãcea un cuplu vestit la Rapid cu Ion Ionescu, ridicând driblingul la rang de Harlem. Asccensiunea lui Þiþi a fost cãznitã ºi labirinticã. Mijlocaº laborios, fãrã valenþe tehnice deosebite, va rãtãci pe la d

0 0
 
52 ani de la 20-05-1964

Ziua de nastere a lui Belodedici.

Unul din cei mai buni fundasi ai Stelei, al carui palmares include: 5 titluri si 4 cupe ale Romaniei, CCE (1986), Supercupa Europei (1987), 2 semifinale CCE. In toamna lui '88 a fugit din Romania comunista. A marcat 21 de goluri in 225 de partide.

AFC Astra

FC Steaua
Duminica 12 Apr 2015
Ora 19:30
Marin Anastasovici
Etapa a 26-a, Liga I
TV DigiSport1
TV LIVE